Svet-Stranek.cz
spolek Tvořivé srdce

Prodejní řád:Tvořit může každý a v každém věku.

Prodejní řád

Spolek Tvořivé srdce je pořadatelem JARMARKU, TRHU, PRODEJNÍ AKCE, DÍLNIČKY (dále jen jako Akce)


1. Každý účastník Akce musí vlastnit ŽL.
V případě, že účastník Akce ŽL nevlastní, zajistí si dohodu o provedení práce u prodejce s podobným řemeslným zaměřením (není potřeba pro rodinné příslušníky).


2. Pokud bude prodejce bez jakéhokoliv oprávnění prodávat, jedná tak na vlastní riziko. Spolek Tvořivé srdce za toto jednání nenese žádnou zodpovědnost. Následky tohoto jednání nese pouze prodejce bez ŽL, který porušil pravidla a podmínky prodeje.


3. PRODEJCE BUDE MÍT U SEBE SVŮJ ŽL nebo ověřenou kopii ŽL nebo výpisu z obchodního rejstříku. Pokud ŽL nevlastní, bude mít u sebe originál smlouvy, dohody o provedení práce s prodejcem vlastnícím ŽL.


4. Podnikatel-prodejce může provozovat svou živnost prostřednictvím rodinných příslušníků nebo zaměstnanců na DPČ, DPP. Upozorňujeme, že “Sousedská výpomoc“ již není úřady tolerována!!!


5. Specifikace neoprávněného podnikání:
Neoprávněným podnikáním se rozumí provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost. Za neoprávněné podnikání se považuje i jednorázové a nahodilé provozování živnosti po dobu jejího pozastavení.


6. Upozornění
Při kontrole je nutné prokázat totožnost občanským průkazem a doložit pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti a ŽL.


7. Na žádost zákazníka je prodejce povinen vydat doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, tj. účtenku.
Na tomto dokladu musí být uvedeno:
- označení podnikatele obchodní firmou (právnická osoba) nebo jménem a příjmením (fyzická osoba)
- identifikační číslo
- v případě, že je prodejce plátcem DPH, musí být uvedeno i DIČ
- v případě, že je prodejce plátcem DPH, musí být uvedena výše DPH
- datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby
- druh zboží nebo služby
- cena

Paragony musí být u stánku k dispozici pro kontrolní orgány.
Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkami a vybrané výrobky musí obsahovat upozornění či poučení.
Jméno nebo název firmy musí být uveden na štítku na stánku.


8. Spolek Tvořivé srdce doporučuje mít k dispozici Prohlášení o atestu (u látek a přízí, ze kterých je vyrobeno oblečení pro děti do 3 let, nebo u zboží určeného pro styk s potravinami, jako je sklo, keramika apod.).


9. Podmínkou účasti na akcích pořádaných Spolkem Tvořivé srdce je prodej vkusných výrobků lidových řemesel a technik, a respektování toho, že prodej nebude ukončen dříve než celá akce. Součástí prodeje by mělo být i předvádění techniky řemeslníka nebo tvořivá dílnička.


10. Prodejce musí dbát na bezpečnost práce a veškeré úkony s tímto spojené, jako je např. přemisťování, vystavování zboží, musí dbát na bezpečnost při manipulaci s výrobky nebo zbožím a při předvádění technik. Své výrobky musí zajistit tak, aby vystavované zboží nezpůsobilo zranění a škody při jejich uvolnění. Za případné škody na zdraví nebo na zboží, které prodejce způsobí sobě nebo ostatním prodejcům či návštěvníkům, zodpovídá prodejce, který škodu způsobí.


11. Spolek Tvořivé srdce neodpovídá za ztráty a krádeže. Každý prodejce si musí zabezpečit prodej svých výrobků tak, aby nedocházelo ke ztrátám. Doporučujeme nenechávat finance bez dohledu. Za bezpečnost svých financí a výrobků odpovídá každý prodejce sám.


Každý účastník byl řádně seznámen s podmínkami prodeje, s organizací a s oprávněností prodávat své zboží. Účastník Akce souhlasí s tím, že při porušení zmíněných doporučení a pravidel nese veškeré následky svého jednání sám, Spolek Tvořivé srdce zůstává nedotčen.