Svet-Stranek.cz
spolek Tvořivé srdce

Stanovy:Tvořit může každý a v každém věku.

Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHOSDRUŽENÍ 

vyhotovené ve smyslu § 6 odst. 2zákona č. č. 83/1990 Sb


Článek I.

Základní ustanovení


1.    Název: Spolek Tvořivé srdce

2.    Sídlo: Pertoldova3318/17, Praha 4.


Článek II.

Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Článek III.

Cíl činnosti sdružení


Cílem činnosti sdružení jsou tyto veřejně prospěšné aktivity:

1)  Cílem sdružení je přispívat kekulturnímu a smysluplnému využití volného času široké veřejnosti

2) Seznamovat veřejnosts tradičními i novodobými rukodělnými řemesly (řemeslnými technikami)

3)    Podněcovat veřejnost k ručnítvorbě a tvořivosti

4) Podporovat a organizovat kulturníakce, sympózia, workshopy, umělecké výstavy, sbírky, festivaly, dílny,semináře, představení, aukce, přehlídky apod.

5) Ochrana životního prostředív souvislosti s recyklací, např. využíváním odpadového materiáluk jeho další kreativní úpravě

6)  Propagace výsledků ruční tvorbyjednotlivců nebo tvůrčích skupin

7) Pomáhat v rozšířeníoriginálních nápadů pro tvůrčí vzdělávání různých věkových skupin

8) Podporovat rozvíjení tvůrčíchiniciativ vydáváním propagačních materiálů, publikací, brožur, DVD, apod.

9)    Podpora duchovního rozvojeveřejnosti

10)  Pomoc znevýhodněným skupinám

11)  Získávat zdroje pro plnění svých cílů.

 

K dosažení cílů sdružení zejména:

 

1) Vyhledává spolupráci s orgányobecní i regionální samosprávy, se školami jakož i dalšími neziskovýmiinstitucemi, které mohou napomáhat realizaci poslání a cíle sdružení

2) Propaguje své idejev hromadných sdělovacích prostředcích

3)    Získává podpory a dary od jinýchprávnických a fyzických osob, jakož i příspěvky, dotace a granty od orgánůstátu či obcí

4)      Pořádá a organizuje jarmarky


Článek IV.

Členství

 1. Členství je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každý občan České republiky, zemí EU a dalších zemí, který se ztotožňuje s těmito stanovami.
 2. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 3. O přijetí člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky představenstvo sdružení.
 4. Součástí přihlášky musí být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat Stanovy sdružení, ctít jeho dobré jméno a platit členský příspěvek.
 5. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, členství je nezcizitelné a nepřevoditelné.
 6. Dokladem členství je potvrzení vydané představenstvem sdružení. Členství může být pozastaveno jen za porušení povinností člena sdružení. O pozastavení členství rozhoduje představenstvo sdružení, to také určuje, jaká práva budou členovi jako sankce odepřena a na jak dlouho. Člen s pozastaveným členstvím vždy ztrácí hlasovací právo na valné hromadě a právo volit a být volen do orgánů sdružení. Při nezaplacení členského příspěvku se členství pozastavuje vždy, to až do doby jeho uhrazení.
 7. Členství zaniká:  

a) Vystoupením člena písemným oznámením s vlastnoručním podpisem představenstvu,

b)      úmrtím člena,

c)  zrušením členství na základěrozhodnutí valné hromady, jestliže tento opětovně   i přes výstrahu porušuje členské povinnostinebo nedbá upozornění na své jednání, kterým by mohl poškodit záměry sdružení,

d)       zánikem sdružení.


Článek V.

Práva a povinnosti členů


1.      Člen sdružení má právo:

 

a)       Účastnit se jednání členskéschůze,

b)       volit orgány sdružení,

c)       být volen do orgánů sdružení,

d)  hlasovat dle své vůle a přesvědčení v orgánechsdružení,

e)   obracet se na orgány sdružení spodněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

f)   vyžadovat informace o činnostisdružení, jeho hospodaření

g)       podávat návrhy usnesení ainterních směrnic,

h)      obdržet na požádání zdarmavyhotovení stanov v platném znění,

i)     další práva, na nichž se usneseValná hromada.

 

 

2.      Člen má povinnost zejména:

 

a)       Dodržovat stanovy sdružení,

b)       aktivně se podílet na plnění cílůsdružení,

c)   svědomitě vykonávat funkce vorgánech sdružení,

d)  platit členské příspěvky ve výši stanovené valnouhromadou,

e)   chovat se v souladu sestanovami a interními směrnicemi,

f)      dbát na to, aby nebylypoškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,

g)   v co největší míře se účastnitschůzí orgánů sdružení.


Článek VI.

Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:

a)       Valná hromada, 

b)       Představenstvo sdružení, 

c)       Předseda a místopředseda sdružení


Článek VII.

Valná hromada


1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2.   Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnouhromadu svolává Představenstvo sdružení podle potřeby, nejméně však jednouročně. Představenstvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméněpolovina členů sdružení.

4.    Valnáhromada:

a)        schvaluje stanovy,

b)     projednává výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c)       projednává a schvaluje plán budoucích aktivit,

d)        volí členy Představenstva,

e)        rozhoduje opočtu členů Představenstva

f)       rozhoduje ovyloučení člena sdružení, viz čl. 4bod 7,

g)           rozhoduje ozrušení sdružení, viz čl. 11 bod 8.

 

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomnanadpoloviční většina všech členů.

6.    Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro nějhlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušenísdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

8.   Valná hromada po skončení funkčního období orgánů sdružení volí představenstvo sdružení.

9. Valná hromada přijímá interní směrnice, které upravujíokruhy závazných pravidel ve stanovách neuvedené. Interní směrnice nesmí býtv rozporu se stanovami a právním pořádkem České republiky. K přijetíinterní směrnice postačují náležitosti běžného usnesení. Přijaté internísměrnice jsou shromažďovány v písemné podobě Představenstvem sdružení.

 

Článek VIII.

 Představenstvo sdružení

 1. Představenstvo je výkonným orgánem.  Je tříčlenné. Tvoří ho předseda, místopředseda a člen představenstva.
 2. Členové představenstva sdružení jsou voleni Valnou hromadou na dobu pěti let.
 3. Prvními členy představenstva jsou členové přípravného výboru dle ustanovení těchto stanov.
 4. Představenstvo je nejvyšším orgánem sdružení v období mezi valnými hromadami.
 5. Představenstvo sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.
 6. Činnost představenstva řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu přítomných/všech členů).
 7. Představenstvo:

a)   zajišťuje organizaci a řízení činnosti sdružení,

b)  koordinuje činnosti sdružení,

c)   hospodaří a nakládá s majetkem sdružení,

d)  volí ze svých členů předsedu, místopředsedu aodvolává je,

e)   svolává valnou hromadu,

f)   zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutívalné hromady,

g)  rozhoduje o přijetí novéhočlena, vede evidenci členů sdružení,

h)  stanovuje výši a platnost ročního členskéhopříspěvku.

 

Článek IX.

Předseda a místopředseda

 1. Předseda je statutárním orgánem sdružení.
 2. Předseda naplňuje rozhodnutí Představenstva sdružení a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Přesný rozsah pravomocí předsedy stanoví představenstvo sdružení interní směrnicí.
 3. Předseda připravuje podklady pro jednání Představenstva sdružení.
 4. Předseda sdružení je povinen poskytovat informace členům sdružení na Valné hromadě o otázkách hospodaření sdružení.
 5. Předseda podepisuje dokumenty, grantové žádosti a ostatní dokumenty, spravuje účty sdružení. V nepřítomnosti předsedy vykonává jeho činnost místopředseda sdružení, na základě plné moci vystavené předsedou sdružení.
 6. Předsedu a místopředsedu volí Představenstvo na dobu pěti let.
 7. Předseda a místopředseda jsou odpovědni za plnění rozhodnutí Představenstva sdružení, vedení účetní

Článek X.

Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací.

2.     Základními finančními zdrojisdružení jsou především: 

a)      Členské příspěvky,

b)    dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

c)      příspěvky státního a obecního rozpočtu, fondů anadací,

d)   dotace, granty a obdobné příjmy od subjektů, kteréje poskytují,

e)      veřejné sbírky, úroky a jiné výnosy z majetku,

f)       dědictví.

 

3.     Příjmy či výnosy z hospodařenísdružení: 

a)    Sdružení veškeré své příjmy upotřebí v souladu sesvými veřejně prospěšnými cíli a na běžnou provozní činnost sdružení,

b) výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílůa jsou v souladu s činnostmi sdružení uvedenými v čl. III.těchto stanov.

 1. Za hospodaření sdružení odpovídá Představenstvo, které každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 2. Sdružení vede účetní evidenci v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

 

Článek XI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.
  2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním,rozhodne   současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
 1. Představenstvo sdružení je povinno při dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným sdružením určit likvidátora.
 2. Veškeré vztahy těmito stanovami či interními směrnicemi neupravené se řídí příslušnými právními normami.
 3. Změna stanov nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení vyhotovení změny stanov Ministerstvem vnitra ČR, na němž je vyznačeno, že bere změnu na vědomí.
 4. Dnem nabytí účinnosti změny stanov pozbývají platnosti předchozí stanovy schválené přípravným výborem.
 5. Případné nejasnosti či nesrovnalosti vyplývající ze změny stanov řeší svým usnesením valná hromada.
 6. Sdružení zaniká:

a)  dobrovolnýmrozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valnéhromady,

b)     pravomocnýmrozhodnutím Ministerstva vnitra.